Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Cesarstwo Nan Di jest wirtualnym państwem
umiejscowionym w południowo-wschodniej części kontynentu Nordaty.

Cesarstwo Nan Di na mapie Mikroświata.

Historia Nan Di rozpoczęła się w chwili gdy w 2021 po raz kolejny podjęto próbę odtworzenia Brodrii, państwa pierwotnie powstałego w 2014, które jednak przez lata pojawiało się i znikało z map mikroświata.

Powstanie Nan Di było wynikiem ustaleń podjętych podczas formowania się granic restrukturyzowanej Brodrii – która kontynuuowała tradycje zarówno pierwotnej Federacji Brodryjskiej, jak i późniejszego Carstwa Brodryjskiego. W trakcie odbudowywania Brodrii sprawą sporną stał się kształt jej granic – ścierały się wtedy ze sobą różne poglądy. Zarówno takie, które stawiały na minimalizm terytorialny, jak i takie które zakładały ekspansje na wszelkie dawne ziemie brodryjskie.

Jednym z takich terenów były tzw. „Ziemie Południowe”, które w czasach Federacji Brodryjskiej znajdowały się poza granicami państwa, a w okresie Carstwa Brodryjskiego nosiły nazwę Czuwacji (większość „ziem południowych”) – choć pierwotna Czuwacja znajdowała się bardziej na północ. Generalnie te tereny za czasów dawnych państwowości brodryjskich były praktycznie niezagospodarowane – poza dwoma miastami na wybrzeżu: Portem Dostojewsk i Południową Twierdzą. Sporną była kwestia czy powinny być włączone do granic „nowej” Brodrii czy może pozostać obszarem bez przynależności państwowej (OBPP).

Kompromisowe rozwiązanie zostało podpowiedziane przez Andrzeja Płatonowicza Ordyńskiego – zaproponował on utworzenie „marionetkowego państwa”, nieznajdującego się w ścisłych granicach Brodrii, ale będące zależnym od Brodrii i pod jej jurysdykcją. Pomysł został podchwycony przez Ronona Dex oraz Marko Ramiusa, którzy opracowali założenia dla tego terytorium i przedstawili je Carowi Brodii, którym był wtedy Piotr Pawłow (obecnie używający nazwiska Romanow). W efekcie powołano Protektorat Nan Di, który nawiązywał klimatem do realowych Chin i był terytorium zależnym Brodrii.

Po lewej Brodria oraz jej terytorium zależne Nan Di w latach 2021-2023.

Protektorat Nan Di został oficjalnie powołany do życia 9 sierpnia 2021, a następnego dnia nowo mianowany przez ówczesnego Cara Brodrii, Piotra Pawłowa (obecnie Romanowa) – Generał-Gubernator Nan Di Ronon Dex wydał dekret organizacyjny. Jedynym w punktów tegoż dekretu było nadanie twórcy Nan Di czyli Piotrowi Pawłowowi (Romanowowi) honorowego i symbolicznego tytułu Niebiańskiego Cesarza.

Po lewej flaga Protektoratu Nan Di w latach 2021-2023.

W owym okresie Nan Di rozwijało się bardzo intensywnie (nawet lepiej niż Brodria) – zbudowano kilkadziesiąt większych i mniejszych miast, rozwijano przemysł i kartografię, opracowano kwestie demograficzne oraz stworzono siłę zbrojną w postaci 200-tysięcznych Sił Samoobrony Nan Di. Jednak z czasem zarówno Brodria, jak i Nan Di zaczęły podupadać. Na skutek konfliktów z nowym Carem Iwanem Pietrowem, który na pewnym etapie został też Prezydentem stowarzyszonej w Brodrią, Republiki Bialeńskiej odeszli do innych mikronacji zarówno Piotr Romanow, jak i Ronon Dex. Nad Di od tego czasu w zasadzie istniało tylko formalnie… zresztą podobnie jak Brodria, która stoczyła się w odchłań nieaktywności.

Po prawej: godło Protektoratu Nan Di w latach 2021-2023.

Skonfliktowany z wieloma osobami Car Iwan również przestał się interesować Brodrią, zresztą nieaktywność dotknęła również Bialenię, która ogłosiła, że w swoją 10. rocznicę powstania zamierza zakończyć działalność… podobny los miał spotkać Brodrię. W Brodrii jednak wobec całkowitej nieaktywności jakichkolwiek władz centralnych wybuchła wojna domowa. Skutkiem tego Brodria jako państwo w zasadzie się rozpadła, a różni mikronauci (zarówno z dawnej Brodrii, jak i przybyli z zewnątrz) zaczęli walczyć o jej tereny.

Jako pierwsza ogłosiła niepodległość Nowa Orda pod przywództwem swojego wiernego Chana – Andrzeja Ordyńskiego. Jednocześnie zaczęła się też domagać części terenów należących do Nan Di, na których zamieszkiwała ludność wirtualna z Ordą związana. Niektóre tereny Nowa Orda zajęła w wyniku jednostronych działań zbrojnych pod nieobecność Ronona Dex. Niedługo potem do Nan Di przybył Piotr Romanow chcący zbrojnie wywalczyć dla siebie jakiś teren. Jednak jego przybycie spowodowało też powrót dawnego (i ciągle oficjalnego) Generała-Gubernatora Ronona Dex.

Obaj faktyczni twórcy Nan Di doszli szybko do porozumienia i Ronon Dex zaproponował by Piotr Romanow objął władzę jako Niebiański Cesarz (tym razem nie tyle honorowo, co faktycznie). Efektem wspólnych działań było ogłoszenie przez Cesarstwo Nan Di niepodległości z dniem 27 czerwca 2023. Cesarzem został Piotr Romanow, a Ronon Dex został mianowany Wielkim Marszałkiem Cesarskiej Armii Nan Di (zastąpiła ona dawne Siły Samoobrony).

Po lewej: flaga Cesarstwa Nan Di obowiązująca od 27.06.2023.

Przy czym w chwili powrotu Piotra Romanowa i Ronona Dex zawarto porozumienie z Chanem Nowej Ordy Andrzejem Płatonowiczem Ordyńskim, na mocy którego przekazano Nowej Ordzie pewną część ziem dawnego Protektoratu Nan Di uznając prawo narodów Ordy do połączenia się ze sobą w ramach jednego i niepodległego państwa. Część tych ziem Nowa Orda zajęła siłowo już wcześniej, a część otrzymała na skutek działań dyplomatycznych.

Wkrótce jednak Cesarstwo Nan Di pozyskało dodatkowe ziemie po drugiej stronie Morza Ciasnego – był to skutek porozumienia związanego z koalicją antygarmańską.

Po lewej: obecny kształt Cesarstwa Nan Di w chwili utworzenia na tle wschodniej Nordaty.

Edyktem Cesarskim z 25 września 2023 zmieniono tymczasową symbolikę państwa na obowiązującą do dzisiaj.

Po lewej: flaga Cesarstwa Nan Di obowiązująca od 25.09.2023.

O ile Protektorat Nan Di, jako terytorium zależne Brodrii posiadał ustrój nieco podobny do realowych Chin współczesnych – tyle, że zamiast Partii Komunistycznej władzę sprawował Generał-Gubernator, to niepodległe Cesarstwo Nan Di jest typową monarchią absolutną. W związku z tym zmianie uległa również symbolika państwa. Powszechnie wcześniej stosowaną gwiazdę zastąpiło godło w postaci stworzenia będącego w połowie smokiem, a w połowie orłem. Ma to symbolizować rodowód Cesarstwa wywodzący się zarówno z kultury dawnego Nan Di, jak i z kultury brodryjskiej.

Po prawej: godło Cesarstwa Nan Di obowiązujące od 27.06.2023.